ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ: ಜಲಾಶಯಗಳ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ

 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ: ಜಲಾಶಯಗಳ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ
Share this post

June 17

 1. ಕದ್ರಾ: 34.50ಮೀ (ಗರಿಷ್ಟ), 30.90 ಮೀ., 18505.00 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಒಳಹರಿವು) 15149.0ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಹೊರ ಹರಿವು)
 2. ಕೊಡಸಳ್ಳಿ: 75.50 ಮೀ (ಗರಿಷ್ಟ), 70.25 ಮೀ., 13730 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಒಳ ಹರಿವು), 9937 (ಹೊರ ಹರಿವು)
 3. ಸೂಪಾ: 564.00 ಮೀ (ಗ), 536.40 ಮೀ, 18233.777 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಒಳ ಹರಿವು), 503.476 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಹೊರ ಹರಿವು)
 4. ತಟ್ಟಿಹಳ್ಳ: 468.38ಮೀ (ಗ), 452.90 ಮೀ, 3437.00 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಒಳ ಹರಿವು) 0.00 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಹೊರ ಹರಿವು)
 5. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: 438.38 ಮೀ (ಗ), 434.77 ಮೀ, 5958 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಒಳ ಹರಿವು) 4045 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಹೊರ ಹರಿವು)
 6. ಗೇರುಸೊಪ್ಪ: 55.00 ಮೀ (ಗ), 50.25 ಮೀ, 6184 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಒಳ ಹರಿವು) 9257 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಹೊರ ಹರಿವು)
 7. ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ: 1819.00 ಅಡಿ (ಗ), 1779.25 ಅಡಿ, 31676.0 ಕೂಸೆಕ್ಸ್ (ಒಳ ಹರಿವು) 957.68 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಹೊರ ಹರಿವು)

June 15

 1. ಕದ್ರಾ: 34.50ಮೀ (ಗರಿಷ್ಟ), 30.10 ಮೀ., 7847.00 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಒಳಹರಿವು) 6727.0 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ (ಹೊರ ಹರಿವು)
 2. ಕೊಡಸಳ್ಳಿ: 75.50 ಮೀ (ಗರಿಷ್ಟ), 69.20 ಮೀ. , 5289 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಒಳ ಹರಿವು), 5575 (ಹೊರ ಹರಿವು)
 3. ಸೂಪಾ: 564.00 ಮೀ (ಗ), 535.55 ಮೀ, 4322.048 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಒಳ ಹರಿವು), 3483.746 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಹೊರ ಹರಿವು)
 4. ತಟ್ಟಿಹಳ್ಳ: 468.38ಮೀ (ಗ), 451.05 ಮೀ, 0.00 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಒಳ ಹರಿವು) 0.00 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಹೊರ ಹರಿವು)
 5. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: 438.38 ಮೀ (ಗ), 433.95 ಮೀ, 3992 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಒಳ ಹರಿವು) 4956 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಹೊರ ಹರಿವು)
 6. ಗೇರುಸೊಪ್ಪ: 55.00 ಮೀ (ಗ), 50.91 ಮೀ, 5122 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಒಳ ಹರಿವು) 3466 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಹೊರ ಹರಿವು)
 7. ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ: 1819.00 ಅಡಿ (ಗ), 1776.60 ಅಡಿ, 1317.0 ಕೂಸೆಕ್ಸ (ಒಳ ಹರಿವು) 4681.56 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಹೊರ ಹರಿವು)

June 14

 1. ಕದ್ರಾ: 34.50ಮೀ (ಗರಿಷ್ಟ), 30.00 ಮೀ (ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ), 6604.00 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಒಳಹರಿವು) 7724.0 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ (ಹೊರ ಹರಿವು)
 2. ಕೊಡಸಳ್ಳಿ: 75.50 ಮೀ (ಗರಿಷ್ಟ), 69.25 ಮೀ. , 3222 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಒಳ ಹರಿವು), 5515 (ಹೊರ ಹರಿವು)
 3. ಸೂಪಾ: 564.00 ಮೀ (ಗ), 535.52 ಮೀ, 2770.660 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಒಳ ಹರಿವು), 1931.933 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಹೊರ ಹರಿವು)
 4. ತಟ್ಟಿಹಳ್ಳ: 468.38ಮೀ (ಗ), 451.05 ಮೀ, 0.00 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಒಳ ಹರಿವು) 0.00 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಹೊರ ಹರಿವು)
 5. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: 438.38 ಮೀ (ಗ), 434.21 ಮೀ, 2333 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಒಳ ಹರಿವು) 2754 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಹೊರ ಹರಿವು)
 6. ಗೇರುಸೊಪ್ಪ: 55.00 ಮೀ (ಗ), 50.14 ಮೀ, 5146 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಒಳ ಹರಿವು) 6758 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಹೊರ ಹರಿವು)
 7. ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ: 1819.00 ಅಡಿ (ಗ), 1776.15 ಅಡಿ, 9245.0 ಕೂಸೆಕ್ಸ (ಒಳ ಹರಿವು) 4362.11 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಹೊರ ಹರಿವು)

Subscribe to our newsletter!

Other related posts

error: Content is protected !!