ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ: ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ

 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ: ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ
Share this post

June 17

 1. ಅಂಕೋಲಾ: 41.8 ಮಿ.ಮೀ
 2. ಭಟ್ಕಳ 27.0 ಮಿ.ಮೀ
 3. ಹಳಿಯಾಳ 31.4 ಮಿ.ಮೀ
 4. ಹೊನ್ನಾವರ 40.6 ಮಿ.ಮೀ
 5. ಕಾರವಾರ 30.8 ಮಿ.ಮಿ
 6. ಕುಮಟಾ 28.2 ಮಿ.ಮೀ
 7. ಮುಂಡಗೋಡ 81.8 ಮಿ.ಮೀ
 8. ಸಿದ್ದಾಪುರ 125.2 ಮಿ.ಮೀ
 9. ಶಿರಸಿ 95.5 ಮಿ.ಮೀ
 10. ಜೋಯಿಡಾ 78.6 ಮಿ.ಮೀ
 11. ಯಲ್ಲಾಪುರ 58.6 ಮಿ.ಮೀ

June 15

 1. ಅಂಕೋಲಾ: 115.4 ಮಿ.ಮೀ
 2. ಭಟ್ಕಳ 72.2 ಮಿ.ಮೀ
 3. ಹಳಿಯಾಳ 7.6 ಮಿ.ಮೀ
 4. ಹೊನ್ನಾವರ 102.2 ಮಿ.ಮೀ
 5. ಕಾರವಾರ 70.6 ಮಿ.ಮಿ
 6. ಕುಮಟಾ 115.7 ಮಿ.ಮೀ
 7. ಮುಂಡಗೋಡ 11.6 ಮಿ.ಮೀ
 8. ಸಿದ್ದಾಪುರ 68.6 ಮಿ.ಮೀ
 9. ಶಿರಸಿ 72.5 ಮಿ.ಮೀ
 10. ಜೋಯಿಡಾ 18.4 ಮಿ.ಮೀ
 11. ಯಲ್ಲಾಪುರ 29.4 ಮಿ.ಮೀ

June 14

 1. ಅಂಕೋಲಾ : 44.2 ಮಿ.ಮೀ
 2. ಭಟ್ಕಳ : 74.0 ಮಿ.ಮೀ
 3. ಹಳಿಯಾಳ: 5.6 ಮಿ.ಮೀ
 4. ಹೊನ್ನಾವರ: 40.6 ಮಿ.ಮೀ
 5. ಕಾರವಾರ: 33.8 ಮಿ.ಮಿ
 6. ಕುಮಟಾ: 52.6 ಮಿ.ಮೀ
 7. ಮುಂಡಗೋಡ: 12.0 ಮಿ.ಮೀ
 8. ಸಿದ್ದಾಪುರ: 36.8 ಮಿ.ಮೀ
 9. ಶಿರಸಿ: 27.0 ಮಿ.ಮೀ
 10. ಜೋಯಡಾ: 9.4 ಮಿ.ಮೀ
 11. ಯಲ್ಲಾಪುರ: 22.4 ಮಿ.ಮೀ

Subscribe to our newsletter!

Other related posts

error: Content is protected !!