ಪಣಿಯರಾಮನ ಚೌಕಿ

 ಪಣಿಯರಾಮನ ಚೌಕಿ
Share this post

ಅಂಟು ರೋಗವು ಸತಿಗೆ ಅಂಟಿತೆಂಬುದ ತಿಳಿಯೆ
ಎಂಟು ಹೆಜ್ಜೆಯ ದೂರ ನಿಲ್ಲುವನು ಪತಿಯು
ಒಂಟಿಯಾಗಿ ದೇಹ, ಪ್ರೀತಿ ಅಳುತಲಿ ದೂರ
ನಂಟೆಲ್ಲಿ ಬದುಕಿಹುದು ಪಣಿಯರಾಮ ||

  • ಜಯರಾಂ ಪಣಿಯಾಡಿ

Subscribe to our newsletter!

Other related posts

error: Content is protected !!