ಪಣಿಯರಾಮನ ಚೌಕಿ

 ಪಣಿಯರಾಮನ ಚೌಕಿ
Share this post

ಪೆಚ್ಚು ಮುಖದಲ್ಲಿರಲು ದೀರ್ಘ ಜೀವನವದುವೆ
ಹೆಚ್ಚು ಸಂತಸವಿರಲು ಬುವಿಯೆಲ್ಲ ನಾಕ
ಹಚ್ಚು ಬೆಳಕನು ಜಗಕೆ, ಬಾಳು ಅರಳಲು ನಿತ್ಯ
ಬಿಚ್ಚು ಮನವನು ನಕ್ಕು ಪಣಿಯರಾಮ ||

  • ಜಯರಾಂ ಪಣಿಯಾಡಿ

Subscribe to our newsletter!

Other related posts

error: Content is protected !!