ಪಣಿಯರಾಮನ ಚೌಕಿ

 ಪಣಿಯರಾಮನ ಚೌಕಿ
Share this post

ಅನ್ಯ ಸತಿಯರಿಗೊಲಿದು ಹೊಲಸು ಬೆವರಲಿ ನಲಿವ
ಧನ್ಯತೆಯೊಳೆಲ್ಲವನು ಕೊಟ್ಟು ಬರಿದಾದ
ಅನ್ಯ ಯೋಚನೆ ಬಿಟ್ಟು, ಬೆತ್ತಲಾಗುವ ನಿತ್ಯ
ಪುಣ್ಯ ನರಕದಲಿಡುವ ಪಣಿಯರಾಮ ||೦೦೯೯||

ಜಯರಾಂ ಪಣಿಯಾಡಿ

Subscribe to our newsletter!

Other related posts

error: Content is protected !!