ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೊಸ ದರ ನಿಗದಿ

 ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೊಸ ದರ ನಿಗದಿ
Share this post

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 09, 2020: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೊಸ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

Subscribe to our newsletter!

Other related posts

error: Content is protected !!