ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸರಕಾರ

 ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸರಕಾರ
Share this post

ಮಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 09, 2021: ಸರಕಾರವು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಲಸಿಕೆ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್, ಕೋವಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪುತ್ನಿಕ್ ದರವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to our newsletter!

Other related posts

error: Content is protected !!