ಪಣಿಯರಾಮನ ಚೌಕಿ

 ಪಣಿಯರಾಮನ ಚೌಕಿ
Share this post

ತೋರುವನು ನಗು ತನ್ನ ಕೊಳಕು ಉಸಿರನು ಮುಚ್ಚಿ
ಕೊರಗುವನು ಬೆಳೆದವರುನ್ನತಿಯ ಕಂಡು
ಹೊರಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು, ಮನದಿ ಕೊಳೆತಿಹ ಮಾವು
ತೆರೆಮರೆಯ ನಿಜದಾಟ ಪಣಿಯರಾಮ ||೦೦೬೮||

Subscribe to our newsletter!

Other related posts

error: Content is protected !!