ಪಣಿಯರಾಮನ ಚೌಕಿ

 ಪಣಿಯರಾಮನ ಚೌಕಿ
Share this post

ನೀರಕೊಟ್ಪವನವನು ಗಾಳಿಯಿತ್ತವನವನು
ಬಾರೆಂದು ವಸತಿಯನಿನಗಿತ್ತವನವನು
ನೀರಲಿರಲೂ ಜೀವ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸಿದವನು
ಯಾರವನೆಂದ ಕೊನೆಗೆ ಪಣಿಯರಾಮ ||

  • ಜಯರಾಂ ಪಣಿಯಾಡಿ

Subscribe to our newsletter!

Other related posts

error: Content is protected !!