ಪಣಿಯರಾಮನ ಚೌಕಿ

 ಪಣಿಯರಾಮನ ಚೌಕಿ
Share this post

ನಾಚಿಕೆಯ ತರವಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರಲು
ವಾಚನವು ಮುಂದಡಿಯಿಡಲು ಮೆಟ್ಟಲಹುದು
ಯೋಚಿಸಿ ಧೈರ್ಯದಲಿ ಪದಪುಂಜ ಹರಿಸುತಲಿ
ಬಾಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಣಿಯರಾಮ ||

  • ಜಯರಾಂ ಪಣಿಯಾಡಿ

Subscribe to our newsletter!

Other related posts

error: Content is protected !!