ಪಣಿಯರಾಮನ ಚೌಕಿ

 ಪಣಿಯರಾಮನ ಚೌಕಿ
Share this post

ಅರಸನಂತಿರಬೇಕೆ ಬದುಕುತಿರೆ ಧರೆಯೊಳಗೆ
ತಿರುಕನಂತಿರೆ ಸಾಕೆ ತೆವಳಿ ಮುನ್ನಡೆಗೆ
ಬೆರೆತು ಎಲ್ಲವರೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಬದುಕುತ್ತಿರಲು
ಅರಗಿನರವನೆಯೇಕೆ ಪಣಿಯರಾಮ ||

  • ಜಯರಾಂ ಪಣಿಯಾಡಿ

Also read:

Subscribe to our newsletter!

Other related posts

error: Content is protected !!