ಪಣಿಯರಾಮನ ಚೌಕಿ

 ಪಣಿಯರಾಮನ ಚೌಕಿ
Share this post

ಹೆತ್ತಮ್ಮ ಅರಿದಿಹಳು ಮಕ್ಕಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯ
ಎತ್ತ ಇರಲೂ ಸುತ್ತ ಗಮನಿಪಳು ದಿನವು
ಸುತ್ತ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದರೂ ಕಾಣುವುದಷ್ಟೆ
ಪೆತ್ತವಳರುಹಿದ ವಿದ್ಯೆ ಪಣಿಯರಾಮ ||

  • ಜಯರಾಂ ಪಣಿಯಾಡಿ

Subscribe to our newsletter!

Other related posts

error: Content is protected !!