ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಲಾಶಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ

 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಲಾಶಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ
Share this post

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಲಾಶಯಗಳ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ

  1. ಕದ್ರಾ: 34.50ಮೀ (ಗರಿಷ್ಟ), 32.23 ಮೀ (2020), 8808.00 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಒಳಹರಿವು) 15842.00 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ (ಹೊರ ಹರಿವು)
  2. ಕೊಡಸಳ್ಳಿ: 75.50 ಮೀ (ಗರಿಷ್ಟ), 72.35 ಮೀ. (2020), 7626.0 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಒಳ ಹರಿವು) 6027.0 (ಹೊರಹರಿವು)
  3. ಸೂಪಾ: 564.00 ಮೀ (ಗ), 557.93 ಮೀ (2020), 7669.16 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಒಳ ಹರಿವು), 0.0 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಹೊರ ಹರಿವು)
  4. ತಟ್ಟಿಹಳ್ಳ: 468.38ಮೀ (ಗ), 466.87 ಮೀ (2020), 1858.00 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಒಳ ಹರಿವು) 784.00 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಹೊರ ಹರಿವು),
  5. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: 438.38 ಮೀ (ಗ), 435.95 ಮೀ (2020), 2548.0 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಒಳ ಹರಿವು) 3849.0 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಹೊರ ಹರಿವು)
  6. ಗೇರುಸೊಪ್ಪ: 55.00 ಮೀ (ಗ), 48.60 ಮೀ (2020) 4050.0 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಒಳ ಹರಿವು) 4132.000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಹೊರ ಹರಿವು)
  7. ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ : 1819.00 ಅಡಿ (ಗ), 1814.25 ಅಡಿ (2020) 3977.00 ಕೂಸೆಕ್ಸ (ಒಳ ಹರಿವು) 2555.72 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಹೊರ ಹರಿವು).

Subscribe to our newsletter!

Other related posts

error: Content is protected !!