ಪಣಿಯರಾಮನ ಚೌಕಿ

 ಪಣಿಯರಾಮನ ಚೌಕಿ
Share this post

ಪರಿಮಳಕು ನಾಲಿಗೆಗು ನಂಟಿಹುದು ರುಚಿಯಿರಲು
ಕರೆಯದೆಯೆ ಬಂದಿಹುದು ಸರಸರನೆ ಜೊಲ್ಲು
ಪರರ ಕಷ್ಟಕೆ ಹೆಗಲ ಕೊಡುವವನ ಕಂಡೊಡನೆ
ನರನಿಗಿಷ್ಟವು ಕಾಣೋ ಪಣಿಯರಾಮ ||00೭೬||

-ಜಯರಾಂ ಪಣಿಯಾಡಿ

Subscribe to our newsletter!

Other related posts