ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮೊಸರುಕುಡಿಕೆ ತಯಾರಿ

 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮೊಸರುಕುಡಿಕೆ ತಯಾರಿ
Share this post

ಉಡುಪಿ, ಸೆ 07: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ, ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಿನಾಂಕ ಸೆ 11ರಂದು  ನಡೆಯುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೋತ್ಸವದ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆಯ ಮಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಲಾಯಿತು.

Subscribe to our newsletter!

Other related posts