ಪಣಿಯರಾಮನ ಚೌಕಿ

 ಪಣಿಯರಾಮನ ಚೌಕಿ
Share this post

ತಿರುಗುತಿರಲಷ್ಟೇ ಬಾಳಿಕೆಯು ಯಂತ್ರದಲಿ
ಸೊರಗುವನು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರದಿರದ ಮನುಜ
ಕರಗಿ ಹೋಗದಂತಿರೆ ಕೀಲೆಣ್ಣೆಯನು ಹಾಕಿ
ಸರಸರನೆ ನಡೆಯುತಿರು ಪಣಿಯರಾಮ ||೦೦೭೪||

  • ಜಯರಾಂ ಪಣಿಯಾಡಿ

Subscribe to our newsletter!

Other related posts

error: Content is protected !!