ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಲಾಶಯಗಳ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ

 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಲಾಶಯಗಳ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ
Share this post

ಕದ್ರಾ: 34.50ಮೀ (ಗರಿಷ್ಟ), 30.75 ಮೀ (2020), 3503.00 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಒಳಹರಿವು) 2277.00 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ (ಹೊರ ಹರಿವು)

ಕೊಡಸಳ್ಳಿ: 75.50 ಮೀ (ಗರಿಷ್ಟ), 70.70 ಮೀ. (2020), 5225.0 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಒಳ ಹರಿವು) 1665.0 (ಹೊರಹರಿವು)

ಸೂಪಾ: 564.00 ಮೀ (ಗ), 554.50 ಮೀ (2020), 3423.593 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಒಳ ಹರಿವು), 0.00 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಹೊರ ಹರಿವು)

ತಟ್ಟಿಹಳ್ಳ: 468.38ಮೀ (ಗ), 465.88 ಮೀ (2020), 907.00 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಒಳ ಹರಿವು) 1998.00 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಹೊರ ಹರಿವು),

ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: 438.38 ಮೀ (ಗ), 435.51 ಮೀ (2020), 3421.0 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಒಳ ಹರಿವು) 3510.0 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಹೊರ ಹರಿವು)

ಗೇರುಸೊಪ್ಪ: 55.00 ಮೀ (ಗ),49.32 ಮೀ (2020) 2888.25 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಒಳ ಹರಿವು) 653.45 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಹೊರ ಹರಿವು)

ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ : 1819.00 ಅಡಿ (ಗ), 1807.55 ಅಡಿ (2020) 17722.00 ಕೂಸೆಕ್ಸ (ಒಳ ಹರಿವು) 2481.34 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (ಹೊರ ಹರಿವು).

Subscribe to our newsletter!

Other related posts