ಪಣಿಯರಾಮನ ಚೌಕಿ

 ಪಣಿಯರಾಮನ ಚೌಕಿ
Share this post

ಗುಡಿಯ ಮುಂದಿನ ತಿರುಕ, ಪಡೆವ ಕಾಸಲಿ ತೃಪ್ತಿ
ಗುಡಿಯೊಳಗೈನೂರನು ಕೊಡಲವಗೆ ತೃಪ್ತಿ
ಗುಡಿಯ ದೇವಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿಯ ಚಿನ್ನ
ಬಡವನಾರೆಂದರಿಯೊ ಪಣಿಯರಾಮ ||೦೦೭೩||

  • ಜಯರಾಂ ಪಣಿಯಾಡಿ

Subscribe to our newsletter!

Other related posts

error: Content is protected !!